Content Selector - Advanced (Be Wise, Think Twice :-)

Icons on the map of the selected theme are visible in scale better then 1:15000.
Icons for towns/villages are visible in scale better then 1:100000.
Icons for addresses are visible in scale better then 1:7500 (if selected).

Please, read the help before you try!

Izbor vsebine - napredno (Be Wise, Think Twice :-)

Ikone posamezne izbrane teme se prikazujejo od merila 1:15000 navzgor. Izberi pravo merilo!
Ikone mest in vasi so vidne od merila 1:100000 naprej.
Ikone hišnih številk so vidne od merila 1:7500 naprej (če so izbrane).

Prosimo, preberite navodila preden poizkušate!

Help

Within Search Applet double click on icon (in the list) to get position, double click on text to get additional information. Select the proper branch in tree to search appropriate text. 1000 hits is a limit for a query! For example addresses (in tree select subtree Addresses):

LJUBLJ. SLOVEN. means "All House Numbers" in Ljubljana, Slovenska
KR. GORA % means "All House Numbers" in KRANJSKA, KRIŽNA or any other GORA

You can use . or * or % for wildcard character (Za.ob Sa* = Zagorje ob Savi). You can use C or c instead of Č or č, S or s instead of Š or š and Z or z instead of Ž or ž (ivansevci ob scavnici = Ivanjševci ob Ščavnici). The search is case insensitive (NoVo MesTo = novo Mesto = novo MESTO = Novo Mesto = Novo mesto).

Within Search Applet, we can decide to show or hide certain icons of the selected theme ( = show icon of theme, = hide icon of theme) To switch between relevant actions must be taken (hit buttons Draw/No Draw).


Within Map window maps and entities are displayed. User can:

 • click on icon to get additional information,
 • pan the map by clicking a map or by clicking green rectangles of map frame,
 • drag picture,
 • draw zoom rectangle.
 • User can activate local Spy Glass by pressing SHIFT key on the keyboard.
  Area around the cursor will be magnified by factor 2.

  User can also select seven diffent parameters how the map should be displayed:

 • scale of the map,
 • color of the map,
 • show / temporaty hide icons,
 • show / hide grid,
 • show / hide ruler,
 • number of map colours,
 • map quality. • 4 Map
  [Click Left]Center of the picture[Drag]Zoom or move
  [Click Right]Context menu[SHIFT]Spy glass
  [Page up]Zoom out[Page down]Zoom in
  [Home]Zoom all[End]Previous view
  [Arrow Up]Move picture up[Arrow Down]Move picture down
  [Arrow Left]Move picture to the left[Arrow Right]Move picture to the right
  [RETURN]Next in selection[Mouse Over Icon]Additional information
  Move mouse over map focus to happen!

  Pomoč

  V iskalniku dvojni klik na ikono (v listi) pokaže pozicijo izbranega, z dvojnim klikom na tekst dobimo dodatno informacijo. Izberite vejo v drevesu za iskanje v odgovarjajočega izraza (NE IŠČITE ČEZ VSE!!!). 1000 zadetkov je limit na povpraševanje! Za primer naslovi (v drevesu izberite naslove):

  LJUBLJ. SLOVEN. pomeni "vse hišne številke" v LJUBLJANI na SLOVENSKI CESTI
  KR. GORA % pomeni "vse hišne številke" v KRANJSKI, KRIŽNI in še kakšni GORI
  

  Lahko uporabite . ali * ali % za "wildcard" znak (Za.ob Sa* = Zagorje ob Savi). Lahko uporabite C ali c nemesto Č ali č, S ali s namesto Š ali š in Z ali z namesto Ž ali ž (ivansevci ob scavnici = Ivanjševci ob Ščavnici). Iskalnik ni občutljiv na velike in male črke (NoVo MesTo = novo Mesto = novo MESTO = Novo Mesto = Novo mesto).

  V iskalniku lahko nastavimo, katere teme se nam bodo prikazovale ( = pokaži ikone teme, = skrij ikone teme). Da se to doseže z izbiro poddrevesa in odgovarjajoče akcije (Draw/No Draw) menda ni potrebno povdarjati. Ali pač?


  Zemljevid je namenjen prikazovanju (kartiranju) objektov. Uporabnik lahko zemljevid premika:

 • s klikom na ikono dobite dodatno informacijo,
 • s klikom zelenih puščic na robu zemljevida,
 • s klikom točke zemljevida, kliknjena točka postane središče zemljevida,
 • z risanjem pravokotnika na zemljevid.
 • Uporabnik lahko aktivira lokalno povečevalno steklo s pritiskom na tipko SHIFT.
  Področje zemljevida, ki je v bližini kazalca miške, se poveča za faktor 2.

  Uporabik lahko izbira med sedmimi različnimi možnostmi, kaj in kako prikazati zemljevid:

 • merilo,
 • barva,
 • začasno skrije / prikaže ikone,
 • skrije / prikaže mrežo,
 • skrije / prikaže merilo,
 • število barv,
 • kakovost izrisa zemljevida. • Za zemljevid
  [Klikni z levim]Centriraj sliko[Potegni z miško]Povečaj ali premakni sliko
  [Klikni z desnim]Kontekstni menu[SHIFT]Povečevalno steklo
  [Page up]Oddalji se[Page down]Približaj se
  [Home]Čez vse[End]Predhodna slika
  [Puščica gor]Premakni sliko navzgor[Puščica dol]Premakni sliko navzdol
  [Puščica levo]Premakni sliko levo[Puščica desno]Premakni sliko desno
  [RETURN]Naslednji izbrani[Miško nad ikono]Dobiš informacijo v zastavici
  Baje mora imeti zemljevid fokus, če naj bi se te stvari zgodile! Torej MIŠKO premaknite nad zemljevid, ne klikajte!